Algemene Voorwaarden Financial Academy

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten, en diensten van Financial Academy waarbij Financial Academy  optreedt als verkoper.

1.2 De partij die zich inschrijft voor de opleiding/cursus en dienaangaande een overeenkomst met Financial Academy afsluit, wordt in het navolgende deelnemer genoemd. Voor afname van overige diensten wordt opdrachtgever gehanteerd.

1.3 In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

1.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de deelnemer opdrachtgever worden door Financial Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Een overeenkomst tussen Financial Academy en deelnemer/ opdrachtgever bindt Financial Academy slechts nadat Financial Academy de overeenkomst aan de deelnemer/opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.6 Financial Academy zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de deelnemer/opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Artikel 2 Offertes

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Financial Academy zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Er is een overeenkomst met Financial Academy op het moment dat de offerte is ondertekend door beide partijen of op het moment dat er een duidelijke mondelinge toezegging heeft plaatsgevonden.

Artikel 3 Ontbinding

3.1 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:

– de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
– de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering(titel faillissementswet) is komen te vallen.

3.2 Beide partijen kunnen overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst beëindigen, met uitzondering van de gevallen vermeldt in artikel 3.1, indien de andere partij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen.

De partij die een dergelijke beëindiging overweegt, zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij voorts een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tussentijdse beëindiging laat de verplichting tot schade vergoeding onverlet.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Alle facturen zullen door de deelnemer/ opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal deelnemer /opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.3 Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende overeenkomsten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.

4.4 Indien deelnemer/opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, en na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de deelnemer/ opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom.

Artikel 5 Annulering

5.1 Kosteloos annuleren is slechts mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding waarvoor is ingeschreven bij Financial Academy.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, wordt het totale bedrag incl. BTW aan de deelnemer in rekening gebracht.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde door Financial Academy in opdracht gegeven, of ter beschikking gestelde programma’s, cursussen, trainingen, producten of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij Financial Academy.

Financial Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Financial Academy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Alle door Financial Academy voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Financial Academy. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
Alle door Financial Academy ten behoeve van Opdrachtgever/ Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever/ Opdrachtnemer en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Financial Academy verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever/ Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Financial Academy openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Deelnemer/opdrachtgever/ opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

Artikel 7 Meerwerk

7.1 Indien Financial Academy op verzoek van deelnemer/ opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening c.q. overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door deelnemer/opdrachtgever aan Financial Academy worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Financial Academy.

7.2 Onder lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

7.3 Deelnemer/opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat kan worden beïnvloed.

7.4 Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Financial Academy de deelnemer/opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren omtrent de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8 Samenwerking

8.1 Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen overeenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend.

Financial Academy behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg) werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de overeenkomst is goedgekeurd en ondertekend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Financial Academy is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of, milieuschade of zuivere vermogensschade.

9.2 Financial Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.

9.3 Onder overmacht wordt mede begrepen oorlog, molest, oproer, redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van Financial Academy komende verhinderende oorzaken, brand, handelsembargo’s, natuurrampen, of ieder ander voorval waar Financial Academy geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.

9.4 Behoudens het geval van grove schuld of opzet van Financial Academy of diens leidinggevend personeel, zal de deelnemer/opdrachtgever Financial Academy vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

9.5 Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van het gebrek dan wel binnen 10 dagen nadat het gebrek kenbaar had behoren te zijn aan de deelnemer/opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht bij geschillen

10.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen (Nederland).